• slide
  • slide

Denkkracht

van buiten

Het Ingendael Discours bespreekt de impact van actuele ontwikkelingen en daagt de aanwezigen uit om over elkaars grenzen heen op zoek te gaan naar synergie. Patiëntgerichte en toekomstbestendige kwaliteitszorg vraagt om een fundamentele herbezinning op samenwerking en innovatie; binnen en buiten het ziekenhuis, cross-sectoraal en samen met nieuwe stakeholders. De transitie naar een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap is complex en daarom brengen we, naast de medisch-inhoudelijke expertise van bestuurders en specialisten, ook thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van de zorg in: de zgn. ‘denkkracht van buiten’.

Corporate Leaders

Tijs Rietjens
Tijs Rietjens
Directeur CareSharing
"Value Based Healthcare/ Waardegedreven zorg, Juiste zorg op de juiste plek… het komt allemaal samen bij ‘netwerkzorg’. Met het optimaliseren en vernieuwen van bestaande samenwerking en het implementeren van compleet nieuwe vormen van samenwerking opereren zorginstellingen in care, cure en sociale domein in de voorhoede van innovatie in de zorg. Het is een ambitieus, veelbelovend en uitdagend speelveld waarin wij ons bij Caresharing gespecialiseerd hebben. En ook voor ons als softwareleverancier is samenwerking hierbij het toverwoord, alleen in co-creatie met de verschillende zorginstellingen lukt het om netwerkzorg succesvol van de grond te krijgen. Alles met als doel de enorme uitdagingen waar de zorg voor staat nu én in de toekomst gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden.“
Dick Gorris
Dick Gorris
CEO ZorgDomein
“ZorgDomein wil de best passende zorg toegankelijk maken voor elke patiënt. Dit doen we door zorgvraag en zorgaanbod inzichtelijk te maken en te verbinden. Via ZorgDomein ontsluiten we de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Zowel aan de kant van de diverse zorginstellingen als de verwijzers is de penetratiegraad bijzonder hoog. Lardeer dat met een mondiger patiënt en zijn zorgverzekering. Juist die complexiteit door de vele stakeholders zorgt voor een mooie dimensie en dicteert dat de positie van ZorgDomein komt met verantwoordelijkheden. Als je bijvoorbeeld een hotelboekingsplatform bent, dan is het enige doel om meer boekingen te genereren. Dat kan in de zorg niet. ZorgDomein is derhalve niet bezig om bedden te vullen, maar geeft zorginstellingen een gaspedaal, een stuur én een rem om de juiste patiënt de zorg te kunnen leveren of elders in de keten te verzorgen. Dit bespaart de maatschappij in zijn geheel veel kosten, en daarin blijven wij doorontwikkelen.”
Wilco Bothof
Wilco Bothof
Partner healthcare & life sciences Quint Wellington Redwood
"Het is een goede zaak dat zorgorganisaties steeds meer investeren in digitalisering. Uit Quint onderzoek blijkt dat er steeds meer behoefte is aan zorg op afstand, data uitwisseling en inzichten uit BI en AI. Zowel bij patiënten als medewerkers. Er zijn steeds meer goede voorbeelden waar door digitalisering de kosten van zorg ook daadwerkelijk worden verlaagd. De ervaring leert dat zorgorganisaties met een digitale strategie betere keuzes maken richting een deels digitale zorgorganisatie."
Martijn Groot
Martijn Groot
Head Market Access & Public Affairs Novartis
“Bij Novartis hebben we de missie om het leven van patiënten te verbeteren en te verlengen door het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen. Wij maken gebruiken van op wetenschap gebaseerde innovatie om zo enkele van de meest uitdagende problemen in de gezondheidszorg en de samenleving aan te pakken. Data en de toepassing van digitale technologie is daarbij cruciaal voor de toekomst. Novartis is ervan overtuigd dat enkel door samenwerking met het hele zorgsysteem we onze missie verder kunnen brengen, ook in de toekomst.”
Peter Smeets
Peter Smeets
CCO ENGIE
"Alleen door samen te werken, zijn we in staat om de klimaatdoelstellingen in de zorg te behalen. Het opzetten van een roadmap voor het verduurzamen van zorgvastgoed en het in kaart brengen van de benodigde expertise vanuit verschillende partijen is cruciaal. Vanuit eigen ervaring heb ik gezien dat partnerships de energietransitie stimuleren. Door krachten te bundelen lukt het om de zorgsector te verduurzamen. ENGIE kan met innovatie en duurzame technologische oplossingen de sector daarbij helpen.”
Anja van Balen
Anja van Balen
Sector banker Healthcare ABN AMRO
"Het is belangrijk te anticiperen op de verder toenemende zorgvraag, voor de zorg maar ook voor de gezonde financiele huishouding van de ziekenhuizen. We beseffen dat het lastig is, want samenwerken betekent in de context van de verandering van de zorg regie uit handen geven, en neerleggen bij andere professionals, of de patiënt zelf. Ik hoop dat de ziekenhuizen het momentum ontstaan door Covid, en het personeel tekort gebruiken om de patiënt zo veel mogelijk zelf de regie te geven. Het is nodig om de sector ook in de toekomst financieel gezond te houden."
Ad Antonisse
Ad Antonisse
Directeur market access en external affairs AstraZeneca
"Hoe kunnen we data, kunstmatige intelligentie (AI) en technologie inzetten om beter begrip krijgen van de ziekten die we willen behandelen en de manier waarop we nieuwe medicijnen ontwerpen, ontwikkelen en maken, versnellen? Hoe kunnen in recordtijd miljarden vaccins ontwikkelen, produceren én distribueren zodat de wereldbevolking niet langer gebukt gaat onder een verwoestende pandemie? Hoe kunnen de we de sciencefiction van gisteren omzetten in de realiteit van vandaag? Voor innovatieve medicijnen is innovatieve denkkracht nodig, in aanvulling op biochemie en biofarmacie. Zo kunnen we duurzamer, sneller en toekomstbestendiger werken aan de gezondheid van miljarden mensen."
Vinood Mangroelal
Vinood Mangroelal
Executive Vice President KPN Health
“Vinood Mangroelal (44) is Executive Vice President (Directeur) van KPN Health, het onderdeel van KPN dat zich specifiek richt op de zorgmarkt. KPN Health streeft er naar de zorg toegankelijk te houden met ICT oplossingen, communicatie technologie, en veilige netwerken, alles specifiek voor de zorgmarkt. Vanuit huis uit is Vinood Bewegingstechnoloog en Bedrijfskundige, en heeft zijn hele carrière gewerkt in verschillende rollen in het bedrijfsleven met een brug naar de zorg, gericht op digitale transformatie, innovatie, outsourcing en verandermanagement.”
Gerrit Timmer
Gerrit Timmer
Chief Science Officer, Emeritus hoogleraar bedrijfseconometrie VU ORTEC
"Het is onmogelijk om het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg even snel toe te laten nemen als de zorgvraag. Er zal dus iets moeten veranderen. Toegepaste wiskunde (optimalisatie, data science, kunstmatige intelligentie) biedt mogelijkheden om d.m.v. integraal capaciteits management de beschikbare zorgcapaciteit beter te benutten en de vraag naar - en de kosten van - de zorg te reduceren door preventie en personalized medicine."
Léon Kempeneers
Léon Kempeneers
General Manager Health Systems Philips
“Door solidariteit en risico-overdracht hebben we in Nederland een zorgsysteem gerealiseerd waarin iedereen toegang heeft tot hoogwaardige en kwalitatieve zorg. We weten ook allemaal dat het systeem onder enorme druk staat. Ik zet me daarom dagelijks in voor het behoud en verbetering van ons zorgsysteem. Ik geloof dat we door te innoveren de zorg slimmer, efficiënter en beter kunnen inrichten. De technologische innovaties zijn er vaak al. Een belangrijk vraagstuk voor de zorg is hoe implementeer je innovaties en verbeter je processen, zodat patiënten en zorgverleners op de werkvloer hiervan profijt hebben. Daar ligt mijn focus en het is mijn ambitie om vanuit Philips zorginstellingen hierbij te helpen.”

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit